Search

הרעת תנאי עובדת לאחר חופשת לידה

מאמר מאת: עו"ד אהרון שמלה

יש להניח שאילו שוק העבודה היה פרוץ לחלוטין מצבם של העובדים היה נפגע בצורה דרמטית. למעשה, עם הקמתה של המדינה שוק העבודה פעל באופן חופשי והמשמעות הייתה שהעובדים נאלצו לקבל על עצמם במקרים רבים תנאי העסקה דרקוניים. הלנת שכר, שעות נוספות וימי חופשה היו נתונים לשיקול דעתו של המעסיק, ובמקרים רבים העובדים קופחו. מסתבר שכאשר מאפשרים לשוק לפעול ללא מגבלות אין כל דרך להבטיח את זכויותיהם של העובדים שזקוקים למקום העבודה וחוששים לעמוד על שלהם.

עם התקדמות מלאכת החקיקה בישראל נחקק חוק הגנת השכר שנועד להגן על העובדים מפני תופעות אלו ממש. החוק עבר גלגולים שונים מפני שבגרסותיו המוקדמות נותרו פרצות אשר נוצלו על ידי המעסיקים. למעשה רק בשנת 2008 הגיעה החקיקה למצב המתקדם המוכר לנו כיום והעובד מקבל דיווחים שקופים והוגנים שמאפשרים לו לתבוע את הזכויות המגיעות לו כחוק.

הגנה על זכויות העובדים

חוק הגנת השכר מתייחס לכמה נקודות עיקריות: התשלום אמור להינתן במזומן, בהעברה בנקאית או בהמחאה לפי חוזה העבודה. החוק קובע לכל מקרה את המועד הסופי האפשרי לקבלת התשלום, כאשר אין לעכב את השכר מעבר למועד שנקבע בחוק. נקבעו כללים להענקת פיצויים על הלנת שכר. כמו כן נקבעו בחוק כל הכללים לגבי הפרשות לקצבה ולגבי ניכויי שכר שונים.

חוק הגנת השכר נראה ברור ומובן, אך בפועל קיימים מקרים רבים של חילוקי דעות סביבו. מעסיק ועובדים נוטים להתייצב משני צדי המתרס במקרים רבים, וחשוב לדעת שלרוב בתי הדין לענייני עבודה נוטים להגן על העובדים, מתוך ההנחה שהם במעמד המוחלש במערכת יחסי ההעסקה. ובכל זאת, לא מומלץ לגשת לאף סוג של התנגחות משפטית ללא עצה וליווי של עורך דין מקצועי המתמחה בתחום.

בבואכם לבחור את עורך הדין שלכם בחרו במשרד שמתמחה במשפט האזרחי, ושמביא עמו ניסיון, מקצוענות ויחס שירותי ללא פשרות. מובן שיש להתייחס לנושאים חשובים נוספים כגון עלות ההתקשרות, הכימיה שנוצרת עם עורך הדין וכמובן מיקום התביעה. עורך דין טוב עשוי לנקוט בצעדים שונים על מנת לממש את זכויותיכם, והוא יקפיד לתת לכם את העצה הטובה ביותר בהתבסס על המקרה שלכם. הגישה הלוחמנית אינה תמיד ובהכרח הגישה הנכונה, ועורך הדין ידע לאן לנווט את המקרה שמונח לפניו.

אין להשלים עם פגיעה בזכויותיכם כעובדים, וחשוב עד מאד לקבל את הייעוץ הנכון ולנקוט בצעדים החכמים ביותר כדי להגיע למימושן המלא.Blogging from Your Wix Blog Dashboard

On the dashboard, you have everything you need to manage your blog in one place. You can create new posts, set categories and more. To head to your Dashboard, open the Wix Editor and click on Blog > Posts.


Blogging from Your Published Site

Did you know that you can blog right from your published website? After you publish your site, go to your website’s URL and login with your Wix account. There you can write and edit posts, manage comments, pin posts and more! Just click on the 3 dot icon ( ⠇) to see all the things you can do.


#bloggingtips #WixBlog

1 view0 comments

Recent Posts

See All