Search

פגיעה בשם טוב-לשון הרע

Updated: Dec 26, 2019

האם חוויתם השפלה ו/או פגיעה תדמיתית??? ייתכן ונפגעתם בהתאם לחוק לשון הרע.

חוק לשון הרע מתייחס לאדם ששמו הטוב הוכתם כתוצאה מהשפלה ו/או כתוצאה מלעג ובוז על ידי אדם ו/או גוף אחר כאשר הנאמר ו/או המפורסם איננו נכון.

ייתכנו אף מקרים בהם הפרסום הינו אמת לאמיתה, ובכל זאת, אין האמרה ו/או פרסומה כדי להגיע לרשות הרבים זולת הנפגע.

לעוולת לשון הרע אין תנאי ספציפי ומוגבל באשר למקום היווצרותה ויכול שתחול בין בסביבת בני אדם ובין בסביבת עבודה ו/או בדרך העלולה להגיע לאדם זולת הנפגע עצמו, כאשר, התנאי לקיומה הינו היווצרותה בפני אנשים, בין זרים ובין מקורבים לנפגע.

כך, למשל:

א. אדם המולבן ברבים על לא עוול בכפו;

ב. אדם המושפל בפני אנשים אחרים ובתוך כך נוצרה לו תדמית מפוקפקת ו/או נלעגת;

ג. פרסום ברבים כנגד אדם העלול לעשותו מטרה לשנאה, בוז או לעג מצדם;

ד. השפלת אדם בגין מוצאו, גזעו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית, מוגבלותו וכל המשתמע מכך ו/או דומה לכך;

ה. אדם שנאמרים כנגדו אמרות אשר יש בכוחן לפגוע בעתידו כגון במקום עבודתו ו/או בין עמיתיו לעבודה;

ו. ביטוי ו/או ציור בעיתונות ו/או במדיה כלשהי העלולים לפגוע בשמו הטוב של הנפגע וכו'.

כיצד לפעול:

לרוב הנפגעים מעוולת לשון הרע, כמתואר לעיל, אינם פועלים לטיהור שמם ובתוך כך חיים את חייהם בתחושת החמצה ועלבון שאינם ניתנת לריפוי.

עולם המשפט מציע פתרון על ידי הגשת תביעה בהתבסס על חוק לשון הרע, תשכ"ה – 1965, כאשר, בין האפשרויות קיימת אפשרות תביעה עד לסך 70,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

משמעות הדבר היא, כי די בהוכחה שאדם נפגע בשל עוולת לשון הרע בהתאם לחוק הנ"ל, כל זאת ללא צורך בהוכחת הנזק שנגרם, על מנת להיות זכאי לפיצוי שיכול להגיע עד לסך הנ"ל.

כמו כן, באם יוכח נזק, הרי שהתביעה לפיצוי תהא גבוהה יותר וכל מקרה לגופו.

ביטוי לרוח החקיקה התומכת בחוק לשון הרע ובפיצוי הנפגעים בסכום הולם ומרתיע, מצוי, אפוא, בהצעת חוק לתיקון חוק לשון הרע שאושרה לאחרונה בכנסת בקריאה ראשונה, כאשר, על פי החוק החדש - כל מי שיואשם בהוצאת דיבה יסתכן בקנס של 300 אלף שקלים, ומי שלא יבקש תגובה - עלול להיקנס במיליון וחצי שקלים.

לאור האמור לעיל, נראה כי הן מערכת החוק והן מערכת בתי המשפט תומכים בחוק לשון הרע ללא סייג תוך הליכה לאורו וכנר לרגליו.

באם הנכם מוצאים עצמכם ככאלה שנפגעו בנסיבות כפי האמור לעיל במאמר זה ו/או בדומה לכך, מומלץ כי תפנו לעורך דין הבקיא בתחום ותיוועצו על המשך דרכי פעולה על מנת לצאת כשידכם על העליונה תוך מימוש זכותכם לשם טוב - כפי האמרה המפורסמת: "טוב שם טוב משמן טוב".

34 views0 comments

Recent Posts

See All

מאמר מאת: עו"ד אהרון שמלה יש להניח שאילו שוק העבודה היה פרוץ לחלוטין מצבם של העובדים היה נפגע בצורה דרמטית. למעשה, עם הקמתה של המדינה שוק העבודה פעל באופן חופשי והמשמעות הייתה שהעובדים נאלצו לקבל על ע